Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Stichting Kledingbank Dordrecht (hierna te noemen: de Kledingbank)

hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Algemeen

De Kledingbank gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen,
 • uw toestemming vragen als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden, waarvoor de gegevens zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop willen wijzen.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De gegevens worden verwerkt om een klantenbestand bij te houden.
 • Profielschets wordt alleen aangemaakt wanneer een klant onwenselijk gedrag vertoont tijdens bezoek aan de Kledingbank. Met als doel de veiligheid van onze medewerkers en andere bezoekende klanten te bewaken.
 • De gegevens van contactpersonen wordt verwerkt met als doel dat in geval van bovenstaande een contactpersoon benaderd kan worden om het onwenselijke gedrag te bespreken.

Voor bovenstaande doelstellingen kan de Kledingbank de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of noteren

 • Naam, adres, telefoonnummer
 • Aantal personen ; volwassenen en kinderen
 • Datum bezoek aan Kledingbank
 • Instantie/organisatie die doorverwijst
 • Naam van contactpersoon
 • Telefoonnummer van contactpersoon
 • En in geval van onwenselijk gedrag een profielschets van de klant.

Bewaartermijn

De Kledingbank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uw gegevens blijven max. 1 kalenderjaar na laatste bezoek in ons bestand staan.

Beveiliging

De Kledingbank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn daartoe genomen:

 • alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, hebben daarover een geheimhoudingsplicht,
 • op al onze systemen wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid gehanteerd,
 • er worden backups gemaakt om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geĆ«valueerd,
 • onze medewerkers en vrijwilligers zijn gewezen op het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens bij de Kledingbank. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan).

Klachten

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Kledingbank. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de wettelijke toezichthouder op het gebied van privacy

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Mei 2018

Top